Proiecte

"Povestea mea"

Scopul – Stimularea interesului elevilor pentru scris şi citit prin dezvoltarea unui sistem de valori ce va contribui la dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor şi implicit la creşterea încrederii în sine.

Bazându-ne pe metode de educație non-formală, de experiența și de resursele umane de care dispunem, dorim să aducem ceva nou în viața elevilor si tinerilor pentru a le stimula interesul pentru lectura şi creaţia literară.

Literatura pentru copii, ca artă a cuvântului, transfigurează realitatea în toată complexitatea ei, oferind copilului un bogat univers de gândire şi sentimente, stimulând interesul şi pasiunea acestuia pentru cunoaştere. Dragostea pentru literatură se poate dezvolta la copii încă de la vârsta preşcolară, ceea ce nu înseamnă o renunţare la exigenţele esteticului, ci o sensibilizare a micilor ascultători prin intermediul forţei expresive a limbajului artistic. Literatura pentru copii oferă micilor ei cititorii/ ascultători un univers propriu de cunoaştere, în care copilului i se relevă propriile năzuinţe şi aspiraţii, îi satisface nevoia de investigaţie şi curiozitatea specifică vârstei, conducându-l cu paşi mici, dar siguri, spre o cunoaştere profundă a omului şi a lumii ce-l înconjoară. Prin lectură, copiii cunosc nu numai creaţiile literare dedicate lor, ci şi creaţii care prin valoarea lor artistică şi prin mesajul lor profund uman interesează şi pe adulţi.

Prin intermediul acţiunilor educaţionale proiectul îşi propune să contribue la reducerea tratamentelor discriminative împotriva copiilor de etnie romă, creşterea interesului comunităţilor rome faţă de educaţie, diminuarea absenteismului şi abandonului  şcolar, menţinerea copiilor la şcoală pe o durată mai lungă şi la creşterea şanselor de pregătire profesională pentru o viaţă independentă şi decentă.

Abandonul şcolar este una dintre cele mai acute probleme cu care se confruntă învăţământul din România, arată Institutul Naţional de Statistică.

În cele mai multe cazuri, copii care renunţă la şcoală provin din familii, sărace, dezorganizate ori cu părinţi plecaţi în străinătate.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

O.G. – Identificarea talentelor artistice native ale elevilor. Dobândirea şi dezvoltarea aptitudinilor şi a abilităţilor de exprimare in scris si orală prin participarea la ateliere de creaţie, atitudine şi dezvoltare personală (prin metode de educaţie non-formală).

O.S 1 – Formarea deprinderii de a comunica civilizat;

O.S 2 – Dezvoltarea abilităţilor de comunicare corectă prin scris a elevilor;

O.S.3 – Promovarea cooperării între elevi şi a respectului reciproc, astfel încât și cei cu performanțe școlare modeste să experimenteze succesul;

O.S.4 – Dezvoltarea  aptitudinilor elevilor de a vorbi corect şi coerent, de a vorbi în public;

O.S.5 Stimularea elevilor de a  învaţa mai mult si mai bine;

O.S.6 – Promovarea limbii si literaturii romane;

O.S.7 – Diminuarea absenteismului şcolar şi creşterea participării şcolare, nu prin constrângere şi metode punitive, ci prin atragerea elevilor către activităţi extraşcolare plăcute;

O.S.8 – Promovarea diversității  si multiculturalismului in mediul scolar;

O.S.9 – Consolidarea comunicării între parintii elevilor și reprezentanţii unităților de învățământ selectate prin organizarea periodică de întâlniri privind importanta educaţiei şi a participării şcolare.

O.S. 10 – Experimentarea sentimentului împlinirii prin publicarea propriei creaţii literare într-un volum distribuit unui numar de aproximativ 2500 persoane.

Împreună pentru comunităţile de romi

Proiect co-finantat de Guvernul Roman prin Agentia Nationala pentru Romi  „Anul european al participarii si responsabilizarii cetatenilor III” in parteneriat cu Asociatia Forumului Femeilor Rome din Romania.

Proiect implementat in comunitatile din judetul Prahova.

Perioada 1 Octombrie- 31 Noiembrie 2016.

Obiective specifice:

 • Analiza si evaluarea comunitatilor de romi;
 • Consolidarea dialogului intre reprezentatii comunitatilor de romi si institutiile publice locale/judetene;
 • Imbunatatirea calitatii educationale in scolile in care sunt inscrisi copiii romi si consolidarea parteneriatului scoala – comunitate prin formarea mediatorilor scolari;
 • Formarea unui mecanism de colaborare eficienta intre structurile de sprijin judetene bazata pe inspectoratul scolar pentru romi si mediatori scolari
 • Informare privind prevenirea si combaterea discriminarii , prevenirea segregarii in educatie;

Educația – primul pas pentru viitorul tău

FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI REGIONALĂ, în parteneriat cu Primaria localitatii Cuza Voda si Scoala nr.1 Cuza Voda, anunță lansarea proiectului „Educația – primul pas pentru viitorul tau”, proiect cofinanțat de Guvernul României – Agenția Natională pentru Romi, capitolul „Transferuri Interne” – 2017. Proiectul se derulează în perioada 03.07.2017 – 02.10.2017 în localitatea Cuza Vodă, judetul Constanța, Regiunea Sud Est.

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea accesului copiilor aflați în situații de risc, în special a celor de etnie romă, și a părinților/reprezentanți legali ai acestora la servicii de educație, informare, consiliere și suport pentru participarea la procesul de educație în comuna Cuza Vodă, județul Constanța. Prin parteneriatul școlii cu administrația locală și societatea civilă se urmareste egalitatea de sanse in asigurarea accesului membrilor comunității rome la educație, precum și reducerea și prevenirea abandonului școlar.

Principalele activități ale proiectului sunt:

 • Facilitarea participării la educație de nivel preșcolar și primar/gimnazial a unui număr de 70 de copii
 • Suport pentru dezvoltarea programului educational „Școala estivală” realizat pe plan local în local în vederea participării la acest program a copiilor romi.
 • Implementarea activitaților din cadrul programului „Școala estivală”
 • Facilitarea accesului copiilor romi la învățământul professional care să le permit modernizarea ocupațională
 • Inițierea și constituirea unui Grup de Inițiativă Locală (GIL), realizarea unui parteneriat local GIL și APL pentru elaborarea și introducerea în bugetul local a unor strategii/ programe locale, integrate, în conformitate cu „Strategia de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioda 2015-2020” aprobată prin HG. Nr 18/2015 pentru comunitatea roma și grupurile vulnerabile din zonă.
 • Dezvoltare comunitară prin dialog social și campanii de informare
 • Campania de informare, conștientizare, prevenire și combatere stereotipuri

Prin acest proiect, F.D.L.R. dorește să contribuie la îmbunătățirea situației copiilor care provin din medii defavorizate socio-economic, respectiv din comunitatea romă, la cresterea nivelului lor de pregătire pentru școala, la facilitarea accesului la educatie (integrare/reintegrare școlară), la prevenirea abandonului școlar și la înțelegerea de către părinți a necesității educației pentru viitorul copiilor lor.

Facebook