Despre Noi

DESPRE NOI

Fundaţia pentru Dezvoltare Locală şi Regională (F.D.L.R.) este o organizaţie neguvernamentală, care consideră că dezvoltarea sectorului neguvernamental reprezintă în sine un indicator pentru starea comunităţii în care cetăţenii trăiesc. Preocupările noastre în domeniul fondurilor structurale vizează accesul echitabil la fonduri precum şi o absortie eficientă a acestora.
Activitatea noastră constă în implementarea proiectelor, prezentarea acestora în faţă autorităţilor care asigura managementul programelor de finanţare, precum şi fundamentarea şi elaborarea de proiecte.

SCOPUL F.D.L.R

Scopul Fundaţiei pentru Dezvoltare Locală şi Regională este acela de a contribui  activ la accelerarea procesului de dezvoltarea  durabilă a comunităţilor locale și  a regiunilor de dezvoltare din România și din spațiul Uniunii Europene, prin elaborarea, susținerea și implementarea, programelor, proiectelor și iniţiativelor naționale, europene și transnaţionale, în domeniul economiei sociale și  în domeniul dezvoltării locale şi regionale.

"Dezvoltarea si promovarea unei abordări multi‐dimensionale pentru susținerea reintegrării tinerilor care nu dețin un loc de muncă, nu urmează o formă de educație sau formare profesională cu oportunități de educație, formare și angajare"

OBIECTIVELE F.D.L.R.

about1

In vederea realizarii scopului propus, Fundaţia pentru Dezvoltare Locală şi Regională, are următoarele obiective:

 • Creşterea absorbţiei fondurilor europene la nivel local și regional, în conformitate cu documentele programatice naționale și europene, prin furnizarea de asistență tehnică şi orientarea organizaţiilor neguvernamentale şi structurilor administraţiei publice locale în procesul de dezvoltare locală şi regionala;
 • Creşterea nivelului de dezvoltare locală și regională prin furnizarea de asistență tehnică şi orientarea, organizaţiilor neguvernamentale şi structurilor administraţiei publice locale în procesul de finanţare neramburasabilă;
 • Creşterea gradului de dezvoltare durabilă a comunităților prin furnizarea de competențe și abilități certificate, autoritatilor publice locale si organizatiilor; neguvernamentale, în domeniile planificării strategice și programării bugetare, a evaluărilor de impact  și în domeniul monitorizării;
 • Îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor prin dezvoltarea, crearea și furnizarea de servicii de consultanță către autoritățile administrației publice situate la nivel local si regional, în domeniul economiei sociale și al dezvoltării comunitare;
 • Promovarea cooperării active în domeniul dezvoltarii locale și regionale prin stimularea practicilor participative şi a parteneriatului activ dintre fundaţie şi structurile administraţiei publice locale;
 • Dezvoltarea şi promovarea  economiei sociale prin înfiinţarea de cooperative şi structuri ale economiei sociale;
 • Dezvoltarea şi promovarea activităţilor specifice economiei sociale în sectorul agricol;
 • Dezvoltarea si promovarea de acțiuni  pentru suţinerea iniţiativelor socio–economice locale şi regionale.
 • Dezvoltarea si promovarea adaptării  intreprinderilor și structurilor specific economiei sociale, la schimbările climatice,  în scopul prevenirii și gestionării riscurilor ;
 • Dezvoltarea si promovarea unei culturi a antreprenoriatului social și inovării în sistemul educațional, în companii și în cadrul structurilor specifice economiei sociale;
 • Dezvoltarea si creșterea  competitivității  întreprinderilor  mici  și  mijlocii și a structurilor specifice economiei sociale, în sectorul  agricol  și  în sectorul pescuitului și acvaculturii;
 • Dezvoltarea si promovarea de acțiuni și inițiative pentru crearea de noi structuri ale economiei sociale, în vederea reducerii sărăciei în așezările rurale, inclusiv în zonele piscicole;
 • Dezvoltarea si promovarea de acțiuni  pentru exploatarea potențialului inovativ al modelelor economiei sociale, inclusiv  locuri de muncă protejate,  pentru a sprijini integrarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, prin tranziția lor către modelele de afaceri;
 • Dezvoltarea infrastructurii entităților și structurilor din domeniul economiei sociale;
 • Promovarea schimbului de experienţa, a bunelor practici şi a parteneriatelor transnaţionale în domeniul economiei sociale şi în domeniul dezvoltării locale şi regionale;
 • Dezvoltarea, promovarea si implementarea unor actiuni si activitati pentru agricultura ecologica;
 • Dezvoltarea si promovarea de acțiuni pentru reducerea abandonului activităților agricole;
 • Dezvoltarea si furnizarea de servicii de consultanță pentru fermieri, în vederea îmbunătățirii performanței economice și de mediu;
 • Dezvoltarea si promovarea de acțiuni pentru incurajarea colaborării între agricultură, industria forestieră și industria alimentară, educație și cercetare, în vederea dezvoltării de produse, practici, procese și tehnologii noi, ca soluții aplicate ale cercetării și inovării;
 • Dezvoltarea si sprijinirea înființarii unor grupuri operative, fermieri, cercetători, cooperative agricole si sociale;
 • Dezvoltarea si promovarea colaborarii între pescari, fermieri din domeniul acvaculturii și oameni de știință;
 • Dezvoltarea și consolidarea exploatațiilor agricole pentru a îmbunătăți competitivitatea și durabilitatea acestora;
 • Dezvoltarea si promovarea de acțiuni pentru îmbunătățirea performanței economice a fermelor, inclusiv  a livezilor, pentru diversificarea activităților agricole, cu un accent deosebit pe inovare și pe creșterea valorii adăugate;
 • Dezvoltarea si promovarea de acțiuni pentru îmbunătățirea performanței economice a producătorilor primari, printr‐o mai bună integrare a acestora în lanțul alimentar și în circuitele de aprovizionare;
 • Dezvoltarea si promovarea de acțiuni de sprijinire a creșterii și modernizării sectorului agro‐alimentar, prin întărirea capacității sale de a adăuga valoare produselor agricole, de a respecta standardele europene și de a răspunde așteptărilor consumatorilor;
 • Dezvoltarea si promovarea de acțiuni pentru sprijinirea marketingului  si a prelucrării locale  pentru produsele agricole;
 • Dezvoltarea activităților de procesare si de marketing, în interiorul sectorului acvaculturii, precum și inființarea de noi unitati economice în domeniu, cu accent pe economia socială;
 • Dezvoltarea si promovarea programelor care vizezaza invățarea pe tot parcursul vieții si combaterea părăsirii timpurie a școlii;
 • Dezvoltarea și implementarea unor programe de susținere în scoli a copiilor și elevilor care provin din medii defavorizate, prin acordarea de burse și rechizite școlare;
 • Dezvoltarea și implementarea unor programe educaționale de reducere a abandonului și de creștere a participarii școlare, îndeosebi, în mediul rural.
 • Dezvoltarea și implementarea unor programe și acțiuni de recuperare școlară, de alfabetizare, pentru copiii și adulții proveniți din comunitățile defavorizate, supuse riscului de excluziune socială;
 • Dezvoltarea si promovarea activitatilor care contribuie la cresterea  învățământului profesional  și  tehnic inițial, cu accent în sectoarele agricultură și silvicultură;
 • Dezvoltarea, promovarea si implementareaTIC în educație, ca factor de modernizare;
 • Dezvoltarea si pomovareainternetului, pentru  persoanele  defavorizate si pentru IMM‐uri care vând online.
 • Dezvoltarea ocupării durabile și de calitate și sprijinirea mobilității forței de muncă ;
 • Dezvoltarea si promovarea de acțiuni pentru formarea şi consilierea profesională  a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prin furnizarea de servicii specifice, în conformitate cu prevederile legii;
 • Dezvoltarea si promovarea unei abordări multi‐dimensionale pentru susținerea reintegrării tinerilor care nu dețin un loc de muncă, nu urmează o formă de educație sau formare profesională cu oportunități de educație, formare și angajare;
 • Dezvoltarea si promovarea de acțiuni pentru stimularea ocupării tinerilor, cu prioritate în regiunile de dezvoltare în care șomajul este ridicat;
 • Dezvoltarea si implementareaunor măsuri active și preventive pe piața forței de muncă, luând în considerare disparitățile regionale și teritoriale specifice;
 • Dezvoltarea si promovarea unor acțiuni de creștere a adaptabilității și mobilității muncii;
 • Dezvoltarea si promovarea de acțiuni  privind atragerea tinerilor și dezvoltarea  competențelor acestora în sectorul agricol, prin formare adecvată;
 • Dezvoltarea si promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a discriminării;
 • Dezvoltarea si promovarea de acțiuni integrate pentru a răspunde nevoilor persoanelor, grupurilor și comunităților vulnerabile, inclusiv acțiuni de îmbunătățire a participării la educație, la integrarea pe piața forței de muncă, accesul la locuințe, servicii sociale, de sănătate și culturale, precum și acțiuni de combatere a discriminării;
 • Dezvoltarea si promovarea de acțiuni pentru promovarea responsabilității sociale prin creșterea gradului de conștientizare publică, diseminarea de informații și bune practici;
 • Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale, cu accent pe infrastructura la nivelul comunității.
 • Dezvoltarea si promovarea de acțiuni pentru sprijinirea tranziției de la îngrijirea instituțională la servicii oferite de comunitate, oferite de furnizorii de servicii publici și privați, inclusiv prin acordarea de sprijin dedicat pentru infrastructură unor centre integrate de îngrijire la nivelul comunității;
 • Dezvoltarea, promovarea si implementarea unor acțiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online care să asigure interoperabilitatea diferitelor sisteme neintegrate de la nivelul regiunilor de dezvoltare ale Romaniei;
 • Dezvoltarea si promovarea de acțiuni pentru includerea e‐cultura și utilizarea TIC în cultură prin dezvoltarea unor arhive digitale culturale și consolidarea întreprinderilor locale bazate pe produsele și serviciile culturale digitale locale;
 • Protejarea mediului prin dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de gestionare a deșeurilor pe baza ciclului deșeurilor: reutilizare, reciclare, recuperarea energiei și eliminare;
 • Dezvoltarea și promovarea unor acțiuni și activități caritabile, de întrajutorare, pentru copii, adulti și persoane defavorizate sau cu dizabilități.
 • Formare profesionala pentru toate categoriile de varsta.
 • Consiliere, informare si orientare profesionala.
 • Consiliere vocationala si educationala.
 • Protejarea si sprijinirea persoanelor hipoacuzice si a celor cu handicap (persoane nevazatoare, autisti).
 • Protejarea si sprijinirea familiilor de persoane auzitoare care au copiii surzi.
 • Facilitarea accesului cetăţenilor romani apartinand grupurilor vulnerabile pe piaţa forţei de munca prin organizarea unor cursuri de formare profesionala, in condiţiile legii.
 • Furnizarea serviciilor de informare si consiliere pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii
 • Organizarea si desfasurarea unor conferinte nationale si internationale, programe, mese rotunde, simpozioane, colocvii, seminarii, gale de film, spectacole muzicale
 • Organizarea, promovarea si implementarea unor campanii nationale in domeniul educatie, sanatatii, locurilor de munca, dezvoltare comunitara.
 • Editarea, traducerea, tipărirea, difuzarea pentru: presă, carte, manuale școlare, publicații proprii; Editarea, tipărirea, realizarea și difuzarea materialelor de comunicare publică (broșuri, pliante, afișe, bannere, compact discuri, casete audio-video, calendare, agende, albume, DVD-uri, film, etc.

 • Organizarea de acțiuni culturale, științifice, simpozioane, întruniri ale membrilor Fundației și alte asemenea manifestări organizate în țară și străinătate;
 • Realizarea și/sau comandarea de sondaje de opinie și/sau studii de cercetări sociologice necesare activității organizației.
 • Accesarea si implementarea de proiecte cu finantare europeana, nationala si regionala
 • Înființarea unui Centru de formare, consiliere și orientare profesională.
 • Recrutare, formare și plasare pe piața forței de muncă la nivel național și internațional.
 • Formare și calificare profesionala pentru toate categoriile de varsta.

Misiunea Noastra

 • Dezvoltarea şi promovarea economiei sociale

  Dezvoltarea şi promovarea  economiei sociale prin înfiinţarea de cooperative şi structuri ale economiei sociale.

 • Îmbunătățirea nivelului de trai

  Îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor prin dezvoltarea, crearea și furnizarea de servicii de consultanță către autoritățile administrației publice situate la nivel local si regional, în domeniul economiei sociale și al dezvoltării comunitare.

 • Creşterea absorbţiei fondurilor Europene

  Creşterea absorbţiei fondurilor europene la nivel local și regional, în conformitate cu documentele programatice naționale și europene, prin furnizarea de asistență tehnică şi orientarea organizaţiilor neguvernamentale şi structurilor administraţiei publice locale în procesul de dezvoltare locală şi regionala.

 • Protejarea mediului

  Protejarea mediului prin dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de gestionare a deșeurilor pe baza ciclului deșeurilor: reutilizare, reciclare, recuperarea energiei și eliminare.

Testimoniale

Mai multe testimoniale
Facebook