Politica de confidentialitate

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Urmatoarea informare este conceputa pentru a va aduce la cunostinta aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale si la drepturile dvs. privind aceasta prelucrare în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protectia datelor (“GDPR”) si legislatia nationala în vigoare.

 

 1. Informatii generale

Noi, Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională, cu sediul social în București, str. Pinului nr.5, sector 1 și punct de lucru în str. Calea Plevnei, nr.24, ap.1, sector 1, având Cod fiscal RO33401068, („Fundația“), reprezentam operatorul în conformitate cu GDPR. Datele de contact ale responsabilului Societatii cu protecţia datelor sunt  e-mail: protectiadatelor@fdlr.ro,  telefon : 0728317635

 

 1. Scopul prelucrarii și categoriile de date prelucrate:

Fundația prelucrează datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • Instruirii în vederea obținerii calificării de Responsabil cu protecția datelor (DPO)
 • Transferului datelor personale către A.N.C. pentru depunerea dosarelor de examen și obținerea certificatelor de absolvire;
 • Contactarea mea de către personalul Fundației pentru diverse comunicări organizatorice privind cursul de formare DPO
 • În scopul urmaririi intereselor legitime ale Fundației;
 • În urmatoarele scopuri, toate vizand domeniul de activitate al Fundației, în masura în care aţi fost de acord cu fiecare dintre ele:
  • Creșterea nivelului de dezvoltare locală și regională prin furnizarea de asistență tehnică și orientare în procesul de finanțare nerambursabilă
  • Creșterea gradului de dezvoltare durabilă a comunităților
  • Dezvoltarea și promovarea de acțiuni și inițiative pentru crearea de noi structuri, locuri de muncă protejate, pentru a sprijini integrarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile
  • Dezvoltarea și promovarea unor acțiuni și activități caritabile, de întrajutorare, pentru copii, adulți și persoane defavorizate sau cu dizabilități.

În Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională sunt prelucrate următoarele categorii de date:

 • Numele, codul numeric personal, data nașterii, documentul de identitate, funcţia, adresa, e-mailul, numerele de telefon fix și/sau mobil, numărul de fax, datele privind studiile absolvite în situația în care vă înscrieți la cursurile de formare DPO;
 • Contactul dvs. cu noi, cum ar fi un e-mail sau o adresă transmise;
 • Informații privind contul dvs., cum ar fi datele plăților datorate, numerele de cont sau alte informații în legătură cu contul dvs. date incluse în documentele fiscale întocmite;
 • Informații privind legitimitatea accesului – vom colecta parole, indicii și informații de securitate similare utilizate pentru autentificare și accesul pe portalul e-learning al Fundației;
 • A se vedea secțiunea Cookie-uri pentru detalii privind ceea ce colectăm utilizând cookie-uri, web beacons și alte tehnologii, inclusiv date privind reclamele;
 • Istoricul dvs. de navigare. Dacă ne-ați dat permisiunea, Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională colectează categoriile de site-uri web pe care ați navigat de pe mobilul, dispozitivul sau PC-ul propriu, de exemplu sport, muzică sau știri. Cu toate acestea, nu avem un istoric al site-urilor pe care navigați, acesta fiind limitat la o scurtă perioadă de timp pentru a permite efectuarea conexiunii. Utilizăm aceste informații privind interesele pentru a vă trimite oferte de cursuri sau pentru a vă arăta reclame personalizate. Puteți să renunțați la reclame conform secțiunii Cookie-uri pe site-ul nostru www.fdlr.ro ;
 • Informațiile pe care le obținem din alte surse, cum ar fi autorităţi publice sau private, agenții de prevenire a fraudelor, precum și de alți furnizori de date. Acestea includ date demografice, date referitoare la interese, precum și comportamentul la navigarea online.
 • Nivelul serviciilor care vi se prestează – de exemplu, probleme operaţionale și alte evenimente care pot afecta serviciile noastre;
 • răspunsurile la invitaţii şi confirmările de participare la evenimente.

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele tale de identificare, tranzacţionale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectam direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când deveniţi clientul nostru, sau când folosiţi produsele sau serviciile noastre.

Datele cu caracter personal sensibile dezvăluie originea dumneavoastră rasiala şi etnica, opiniile politice, convingerile religioase şi filozofice, afilierea sindicală, datele genetice, datele biometrice, datele referitoare la sănătate sau datele referitoare la viaţa sau orientarea sexuală.

Fundația pentru Dezvoltarea Locală și Regională nu colectează de la dumneavoastră în mod intenţionat date cu caracter personal sensibile pentru a le stoca decât atunci când este implicată în activități caritabile și de întrajutorare.

Temeiul juridic al prelucrarii

Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este:

 • contractul de prestări servicii la care dumneavoastra sunteti parte sau cererea dumneavoastra prin înscrierea la cursuri înainte de încheierea unui contract;
 • Interesele comerciale legitime ale Societății, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității serviciilor noastre și îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Interesul legitim al Fundației pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevazute de lege in favoarea noastra, pentru a actiona in justitie contra oricerei activitati ilegale sau care prejudiciaza Fundația
 • Conformarea cu o cerință legală imperativă, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor noastre ce vor fi prestate; sau
 • În plus, în masura în care aţi fost de acord, consimtamantul dumneavoastra. Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimtamantului reprezintă un scop aditional prelucrării datelor personale în vederea executării contractului la care sunteti parte şi nu condiţionează furnizarea/prestarea serviciilor contractuale.

 

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

 • Vă înregistrați pentru un anumit serviciu;
 • Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu un serviciu;
 • Vizitați sau navigați pe site-ul nostru sau alte site-uri ale Fundației pentru Dezvoltare Locală și Regională
 • Ați acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi cu privire la dvs.;
 • Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice;

De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens. Acestea includ agenții de prevenire a fraudelor, anuare comerciale, agenții de verificare/control, agenții de calculare a facturii și prestatori servicii contractate.

Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru). Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, vă rugăm să consultați secțiunea Cookie-uri pe site-ul nostru :www.fdlr.ro

 1. Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

Pentru a atinge scopurile mai sus prevazute, utilizam urmatoarele categorii de furnizori de produse si servicii/ imputerniciti :

 • autoritatile statului – în primul ANC, autoritati fiscale, etc;
 • contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Fundației sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de servicii de sisteme IT, consultanti financiari)
 1. Durata pastrarii

Vom păstra informațiile dumneavoastră, care pot include date personale atât timp cât este necesar să vă furnizăm servicii, să respectăm legile aplicabile, să soluționăm litigii cu orice parte și altfel, dacă este necesar, pentru a ne permite să ne desfășurăm activitatea, inclusiv pentru a detecta și a preveni frauda sau alte activități ilegale.

De exemplu avem obligația de a păstra documentele aferente tranzacțiilor financiare 10 ani de la încheierea exercițiului financiar în care au fost prelucrate. Termenul de pastrare a dosarelor de cursant este de 5(cinci) ani.

Toate datele personale pe care le păstrăm vor fi supuse acestei Politici de confidențialitate. Dacă aveți o întrebare despre o anumită perioadă de păstrare pentru anumite tipuri de date personale pe care le procesăm despre dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin intermediul detaliilor de contact incluse mai jos.

 

 1. Drepturile dumneavoastra

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim şi dreptul la portabilitatea datelor şi pe cel de stergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveţi:

Dreptul de a retrage oricând un consimtamânt dat în vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamântul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamântului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, in vederea indeplinirii unei obligatii legale sau in scopul urmaririi intereselor noastre legitime.

Dreptul de acces – înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la informaţiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi şi care poate fi citit automat, dar şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie – vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimţământului expres, aveţi dreptul de a vă opune prelucrarii în orice moment.

Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveţi dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării şi nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informationale.

Dreptul la restricţionarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul de a depune o plangere – plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legatura cu utilizarea de catre Societate a datelor personale, va rugam sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor, alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteti contacta:

 • Prin email – la adresa: protectiadatelor@fdlr.ro sau
 • Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta – la Sediul Fundației (la adresa mentionata la pct. 1); sau
 • Telefonic – la numarul: 0728 317 635
Facebook